Regulamin Portalu OptiJob

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin – zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z portalu umieszczonego na stronie internetowej pod adresem www.optijob.pl oraz cel jego utworzenia. Uczestnik winien korzystać z Portalu w sposób zgodny z Regulaminem oraz z celami opisanymi poniżej.
 2. Administratorem Portalu jest firma Benefit Solutions Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 65a/1, 30-081, NIP: 677-237-84-40, zwana dalej „Administratorem”. Telefon kontaktowy: 12 633 27 63, adres e-mail: info@ben-sol.pl
 3. Podstawowym celem Portalu jest udostępnienie zarejestrowanym Użytkownikom informacji o aktualnych ofertach pracy na stanowisku audytora inwentaryzacji na obszarze całej Polski. Portal jest narządzeniem wspomagającym procesy rekrutacji pracowników prowadzone przez Administratora Portalu dla swoich klientów.

II. Użytkownicy Portalu.

 1. Rejestracja w Portalu jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Portalu.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu prawidłowego założenia Konta konieczne jest podanie w procesie rejestracji następujących danych osobowych: nazwa użytkownika, adres e-mail, imię i nazwisko, numer pesel, numer telefonu, adres zamieszkania, województwo.
 4. W celu założenia konta Użytkownik powinien wskazać branżę w której chciałby znaleźć zatrudnienie, miasto oraz typ preferowanego zatrudnienia, wskazanie swojego statusu oraz podanie informacji o niepełnosprawności. Dostęp do Konta Użytkownika chroniony jest indywidualnym hasłem.
 5. Nie podanie lub usunięcie przez Użytkownika następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz hasła, miejscowości zatrudnienia, województwa oraz nie wskazanie branży uniemożliwia korzystanie przez Użytkownika z usług Portalu.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w swoim Koncie.
 7. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administrator ma praw wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, zablokować Konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy, lub skasować Konto Użytkownika.
 8. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administrator może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 9. Zrealizowanie procedury rejestracji w Portalu, której skutkiem jest założenie Konta, możliwe jest wobec Użytkownika, który:
  • wypełnią poprawnie i w całości formularz rejestracyjny
  • zalogują się pod uzyskanym loginem i hasłem
 10. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom oraz zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.

III Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Użytkownikiem Portalu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Do tego, aby rejestrować Konto i być aktywnym Użytkownikiem Portalu oraz korzystać z jego zasobów niezbędne jest pomyślne przejście przez proces rejestracji. Pod terminem „proces rejestracji” rozumie się wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Portalu oraz aktywowanie Konta poprzez link aktywacyjny, niezwłocznie przesłany na email wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 3. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Administratora o cofnięciu zgody.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z usług świadczonych przez Administratora w ramach Portalu. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się na Konto.
 5. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 6. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
 7. Administrator rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie Konta Użytkownika.
 8. Administrator rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie Konta Użytkownika.
  • samodzielne skasowanie Konta albo
  • zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorowi.
 9. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Administratorom zgodnie z II. 8. pkt. 2), rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 24 godziny.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Portalu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Administratora.
 11. Usługa świadczona przez Administratora polega na udostępnianiu zarejestrowanemu Użytkownikowi ofert pracy aktywnych na portalu OPti JOB. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia aplikacji na wybrane przez siebie oferty pracy. Zgłoszone osoby są następnie weryfikowane przez pracowników Administratora telefonicznie i po pozytywie zakończonej weryfikacji ustalane są dalsze szczegóły współpracy.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania administratora co do kompetencji poszczególnych ofert.

IV Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Administrator Portalu Opti Job. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w Portalu.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Portalu jest dobrowolne. Uczestnicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do odwołania – w każdym czasie - zgody na ich przetwarzanie.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie po jednoznacznym udzieleniu przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i tylko w zakresie określonym w danej klauzuli o wyrażeniu zgody.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Dane zbierane są dla oznaczonych celów zgodnych z prawem, niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów przetwarzania. Administrator stosuje środki techniczne zapewniające - na wysokim poziomie - bezpieczeństwo danych osobowych Uczestników, chroniąc je przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem lub zaginięciem.
 5. Administrator Portalu stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Portalu.
 6. W celu zaktualizowania lub zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych, Uczestnik winien skontaktować się z Administratorem na adres e – mail: biuro@optijob.pl, telefonicznie: 12 633 27 63 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, bądź listownie na adres: OptiJOB ul. Lindego 1c, 30-148 Kraków.

V Korzystanie z usług świadczonych w ramach Portalu.

 1. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Portalu. W przypadku stwierdzenia przez Administrator, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usuniecie jego Konta.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od korzystania z usług Portalu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania irozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody.
 3. Zamieszczanie w Portalu treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie oraz Konta ich autorów zostaną usunięte z Portalu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia Kona, którego treść jest sprzeczna z Regulaminem.

VI Odpowiedzialność.

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Portalu, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 2. Administrator wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Portalu i udostępnionej przez niego usługi odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 3. Administrator nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Portalu w całości albo w części.

VII Reklamacje.

 1. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu oraz świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Portalu można zgłaszać za pośrednictwem telefonu 12 633 27 63 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, pocztą na adres Administratora lub na adres e- mail: biuro@optijob.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne skierowane do Administratora zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

VI Odpowiedzialność.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator są następujące:
  • połączenie z siecią Internet;
  • przeglądarki internetowe. Przeglądarka powinna akceptować pliki „cookie”.
 2. Administrator informuje, iż w trakcie świadczenia usługi w systemie informatycznym Uczestnika są umieszczane pliki „cookies”. Umieszczenie plików „cookies” w systemie informatycznym Uczestnika jest konieczne do prawidłowego realizowania usług za pośrednictwem Portalu.

IX Postanowienia końcowe.

 1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem prosimy kierować na adres: biuro@optijob.pl.
 2. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Uczestników Portalu niniejszego regulaminu proszę kierować na wskazany powyżej adres lub na adres e- mail: biuro@optijob.pl.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu mającej wpływ na prawa lub obowiązki Uczestników Portalu, Administrator powiadomi Uczestników na stronie Portalu z 7-dniowym wyprzedzeniem.

picture

Działamy z pasją. O nas.

OptiJOB to platforma dla osób puszukujących pracy przy inwentaryzacjach. Tu możesz szybko zarejestrować swoją osobę i liczyć na szybki kontakt z naszymi partnerami biznesowymi, którzy mogą stać się Twoim pracodawcą.

Oferowanie pracy na terenie całej Polski w jednym miejscu w różnych branżach. Praca na stałe, prace sezonowe, prace tymczasowe.

Szybkość, przejrzystość i łatwość rejestracji. Dostęp do kalendarza oraz możliwość otrzymywania informacji dotyczących zatrudnienia na własny e-mail.

Prosty przekaz – sprawdzony pracodawca oraz gwarancja przejrzystej i szybkiej informacji zwrotnej.